Revista editata de:
Societatea de Științe Juridice și Administrative
sub egida Academiei Române

și publicată la
ISSN: 3008-637X
ISSN-L: 3008-637X


Frecventa aparitiei:
4 numere / an

Contact:
office@TribunaJuridica.eu

PARTENERI:

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA
www.businesslawconference.ro

CONFERINTA INTERNATIONALĂ “PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ” www.alpaconference.ro
 

Condiţii de publicare

 

I. Obiectivul și scopul revistei

Aceasta este o revistă internațională având ca obiectiv studiul critic al dreptului comparat și al dreptului internațional. Revista îşi deschide paginile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic şi din rândul practicienilor dreptului, încurajând publicarea unor analize critice ale evoluției dreptului comparat și a dreptului international. Scopul revistei este de a crea o platformă de dezbateri juridice internaționale, o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume.

II. Cerințe generale

  • Articolul trebuie să trateze o problemă de actualitate pentru cercetarea juridică internațională, incluzând obligatoriu aspecte de drept comparat și/sau de drept internațional. Noțiunile analizate trebuie să surprindă dreptul ca fenomen dinamic care influențează sistemul social internațional determinând numeroase interferențe și conexiuni cu impact asupra evoluției societății.
  • Articolul trebuie să fie original, reprezentând munca exclusivă a autorului/autorilor.
  • Articolul trebuie să cuprindă numele tuturor autorilor, în ordinea contribuției lor la articol.
  • Articolul nu a mai fost publicat înainte și nu a fost trimis spre evaluare către o altă revistă.
  • Articolul trebuie trimis în limba engleză. Manuscrisul trebuie să fie citit și corectat în prealabil de un specialist în limba engleză pentru a asigura un nivel academic al limbii folosite.
  • Ideile și pasajele din manuscris care nu sunt ale autorului/autorilor trebuie să fie atribuite în mod corespunzător, prin trimiteri bibliografice adecvate și prin utilizarea ghilimelelor.
  • Întreaga răspundere revine autorului/autorilor articolului în cazul nerespectării legislaţiei drepturilor de autor/plagiatului.
  • Este în responsabilitatea autorilor obţinerea autorizaţiilor de reproducere şi copyright referitoare la includerea ca atare sau adaptarea în articol de imagini/lucrări de artă sau documente/texte pentru care nu dețin drepturi de autor. Autorii nu pot repoduce materiale din surse neautorizate.
  • Articolul trebuie să cuprindă cel puțin 20 de surse doctrinare din care cel puțin 15 citări din reviste și cărți incluse în Web of Science (Clarivate Analytics) și Scopus.
  • Autorul are obligația să trimită împreună cu articolul Declaratia de asumare a răspunderii.

 

III. Cerințe privind forma articolului


1. Titlul articolului
Titlul se scrie cu majuscule, Times New Roman, caractere de 14, bold, centrat, în limba engleză.

2. Autorul/Autorii articolului
Prenumele şi numele autorului/autorilor se scriu în dreapta, la două rânduri distanţă sub titlu, fiind precedate de gradul didactic şi titlul ştiinţific (dacă este cazul), scrise cu Times New Roman, caractere de 12, bold. Numele de familie se va scrie cu majuscule. Numele va fi urmat de indicarea afilierii instituţionale principale (pentru fiecare autor separat, dacă este cazul) şi a adresei de e-mail, scrise cu Times New Roman, caractere de 12, bold, italic. Un articol poate avea maxim 5 autori. Articolul va menționa contribuția fiecărui autor la realizarea acestuia. Fiecare autor va indica numărul ORCID.

3. Rezumatul articolului
Rezumatul va avea 150-200 de cuvinte şi va fi scris în limba engleză, cu Times New Roman, caractere de 12, italic, justify, la două rânduri distanţă de numele autorului. Rezumatul va cuprinde: obiectivele studiului, metodele de cercetare folosite, rezultatele și implicațiile studiului.

4. Cuvinte cheie
Se vor menţiona 4-6 cuvinte sau expresii cheie care surprind esenţa lucrării, scrise în limba engleză, la două rânduri distanţă sub rezumatul lucrării, cu Times New Roman, caractere de 12, italic, justify.

5. Clasificare JEL

După cuvintele cheie se va menționa încadrarea articolului într-una sau mai multe categorii din clasificarea JEL (diviziunea K pentru lucrări din domeniul juridic).

6. Corpul articolului

Textul articolului se va redacta în limba engleză. Textul se va scrie cu Times New Roman, caractere de 12, justify şi spaţiere la un rând distanţă. Articolele trimise revistei nu pot depăşi 15 pagini standard.
Articolul va fi structurat pe secțiuni având fiecare un titlu. Secțiunea introductivă va cuprinde identificarea problemei cercetate, noutatea în raport cu abordările doctrinare existente, structura cercetării, detalierea metodelor de cercetare utilizate, soluțiile propuse. Articolul va cuprinde apoi secțiuni legate de cercetarea și discutarea temei analizate din perspectiva dreptului comparat și a dreptului internațional. La sfârșitul articolului va fi inserată o secțiune de concluzii cu rezultatele cercetării și modalitățile de valorificare a acestora.

7. Notele de subsol
Notele de subsol se redactează cu Times New Roman, caractere de 9, justify şi spaţiere la un rând distanţă. Notele de subsol se vor numerota în mod continuu pentru întreg articolul şi nu prin reluarea numerotării la fiecare pagină. Toate lucrările şi jurisprudenţa citate se vor indica numai în notele de subsol. Citările se vor realiza conform Manualului de stil Chicago, în format complet, nu prescurtat.
În cazul jurisprudenţei, se menţionează denumirea actului, numărul şi data pronunţării/emiterii, emitent (instanţă), locul publicării (Monitorul Oficial, culegere/buletin de practică judecătorească etc.).

8. Bibliografie
La sfârșitul articolului trebuie inserată lista bibliografică a lucrărilor utilizate. Lista trebuie să cuprindă toate sursele doctrinare (cărți, articole) care se găsesc în notele de subsol pe parcursul articolului. Lista bibliografică nu poate cuprinde alte surse doctrinare decât cele utilizate în articol și regăsite în notele de subsol. Lista bibliografică trebuie să cuprindă cel puțin 20 de surse doctrinare din care cel puțin 15 citări din reviste și cărți incluse în Web of Science (Clarivate Analytics) și Scopus.
Indicarea lucrărilor în lista bibliografică se va face conform Manualului de stil Chicago .
Titlurile lucrărilor din lista bibliografică vor fi indicate în limba în care au fost publicateși traduse în limba engleză între paranteze pătrate [].

9. Aspectul paginilor
Paginile vor avea formatul A4, potrait, cu marginile: sus/jos/stânga/dreapta 2 cm. Paginile vor fi numerotate cu numere arabe în mod continuu, de la prima la ultima pagină.

 

IV. Verificarea antiplagiat

Articolele sunt verificate în vederea combaterii și prevenirii plagiatului cu ajutorul softului Imagine în linie

V. Declarația de etică și malpraxis a revistei Juridical Tribune - Review of Comparative and International Law


Drepturile și responsabilitățile autorilor sunt prezentate în Declarația de etică și malpraxis a revistei Juridical Tribune - Review of Comparative and International Law.

 

VI. Politica de acces liber

Aceasta este o revistă care oferă acces liber în versiunea on-line, ceea ce înseamnă că tot conţinutul este disponibil gratuit fără a percepe taxe de la utilizator sau de la instituţia de provenienţă a acestuia. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta, crea link-uri către textul integral al articolelor din această revistă, fără a solicita permisiunea autorului sau a editorului, sub rezerva respectării următoarelor condiţii:
• să menţioneze numele autorului(ilor), titlul articolului, faptul că articolul este publicat în revista Juridical Tribune - Review of Comparative and International Law şi să indice pagina/paginile citată(e) din revistă;
• să reproducă exact materialul atunci când este citat, folosit, discutat sau multiplicat;
• drepturile de autor nu pot fi încălcate în nici un fel.

Description: http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88x31.pngRevista Juridical Tribune - Review of Comparative and International Law este licentiata sub the Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivs 3.0 Unported License

 

VII. Adresa de corespondenţă

Articolul însoțit de Declaratia de asumare a răspunderii completată de fiecare autor se va trimite în format electronic la adresa: office[at]tribunajuridica.eu
 

Declaratie de etica si malpraxis
Declaratie privind accesul deschis

Cautare dupa autor, titlu articol sau cuvinte cheie:

INDEXARI:

Baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016):
Other international databases:

Baze de date nationale

Biblioteci si cataloage internationale
click aici

Biblioteci si cataloage nationale
click aici

Schimburi internaționale de reviste
click aici